Oudste met de naam van der/den Steen(e)

De oudste van der Steens

We hebben inmiddels een lijst met meer dan 150 verwanten van voor 1650. De oudste ons bekende naamgenote is Zoete van der Steen, geboren circa 1492 te Liedekerke in Vlaanderen. We citeren:

".....van Gent, gezegt Villain, twede van dien naam, heer van Liedekerke, trouwde in het jaar 1509 met Zoete van den Steene, dochter van Hieronymus, waar by hy  in echt verwekt heeft twee zonen, namentlyk Hieronymus en N., de welke in plaats van hun vaders geslachtnaam dien van hunne moeder hebben aangenomen, te weten dien van Van den Steene, anders Villain, waar uit by vervolg van tydt en representatie van personen zijn gesproten alle die genen, welke den zelven naam van Van den Steene dragen, zo wel die, de welke zich in de Vereenigde Nederlandsche provinciën hebben ter neder gezet, als die zich in het landt van Luik onthouden, voerende ten wapen een zwart schildt, waar van het hoofdt is van zilver, staande in het zelve drie zwarte hamerties, mede zwart, hebbende dus het wapen van hun vader en moeder voornoemt zamengevoegt;                                          
zynde dit geslacht van Van den Steene eene oude adelyke familie in de provincie van Vlaanderen, verbonden en vermaagtschapt aan de uitnemendste en adelykste geslachten van Vlaanderen ......."      

Het geslacht van Villain is nog te volgen tot circa 1100.

Zie ook: Chronologie van der Steen voor een overzicht van de naamdragers voor 1700.

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.